Van Willegen Bouwadvies

Het bureau voor een optimaal samengaan van techniek en gebruik binnen een project. De link tussen ideeën en realisatie.

Van Willegen Bouwadvies is een onafhankelijk bureau welke inzetbaar is voor zowel voorbereidende, uitvoerende, adviserende alsook controlerende taken binnen de ontwikkeling van bouwprojecten in de utiliteits- en woningbouw.

Voor de diverse vakgebieden valt te denken aan:
 • Uitvoering en controle van bouwkundig tekenwerk
 • Uitvoering en controle van bestekken voor de woning- en utiliteitsbouw
 • Advisering en berekening van de Energie Prestatienorm
 • Toetsen en rapporteren t.b.v. de bouwbesluiteisen
 • Opstelling van V&G-plannen in de ontwerpfase
 • Ontwerpen van nieuwbouw woningen en bedrijfsgebouwen, uitbreidingen, verbouwingen en renovatie.
 • Aanvragen en verzorgen van omgevingsvergunningen (bouwvergunningen)
 • Berekeningen van woningwaardering huurwoningen
 • Uitvoering milieuprestatieberekeningen

Tekenwerk

Van Willegen Bouwadvies verricht divers tekenwerk

Dit loopt van ontwerp- tot en met werktekeneningen en detailtekeningen. De uitvoering kan divers zijn, van een uitbreiding aan een woning of utiliteitsgebouw tot nieuwbouw of renovatie.

De kunst van het digitaal tekenwerk is het vastleggen van de ideeën van de architect in een maatvaste digitale tekening van waaruit uiteindelijk het werkelijke bouwen kan worden gerealiseerd welke tevens voldoet aan geldende eisen, wet- en regelgeving. Het tekenwerk kan worden aangevuld met de noodzakelijke berekeningen zoals EPC-berekeningen, bouwbesluittoets met betrekking tot gebruiksoppevlakten en verblijfsgebieden, daglicht en ventilatietoetreding, V&G-plan ontwerpfase (zoals ook verder weergegeven op deze site).

Bouwplannen laat u verzorgen door Van Willegen Bouwadvies Bouwplannen

Of het nu een woning of een bedrijfsgebouw betreft, een verbouwing, uitbreiding, nieuwbouw of renovatie wij kunnen het gehele proces en tekenwerk verzorgen.

Van Willegen Bouwadvies tekent uw bouwplannen uit Uitwerken

Opstellen van tekenwerk voor de bouwaanvraag (omgevingsvergunning)

Digitaal uitwerken van bestaande situaties Digitalisering

Digitalisering van bestaande situaties.

Bestekken

Van Willegen Bouwadvies voor bestekken op maat

Voor de soepele uitvoering van bouwplannen is het noodzakelijk dat hier een complete en sluitende beschrijving aan ten grondslag ligt. Het bestek is de vertaling van het ontwerp en diverse randvoorwaarden welke noodzakelijk zijn voor de realisatie van de plannen en vormen doorgaans de afsluiting van de ontwerpfase en is vervolgens de leidraad voor de uitvoering van de plannen. Bij het opstellen van het bestek is het ook van belang kritisch te kijken naar het geen is bedacht en getekend en dit ook terug te koppelen, hierdoor worden ingeslopen "fouten" waar mogelijk nog ondervangen. Dit is naar ons idee ook een cruciale interactie tussen partijen welke onmisbaar is en door ons als vanzelfsprekend wordt gezien.


De bestekken worden gemaakt door middel van de STABU systematiek.

Naast het vervaardigen van diverse bestekken is de controle van bestekken en overige bouwaanvraag-, aanbestedings- en uitvoeringsstukken een taak welke wordt verricht. In de huidige hectische tijden zijn plannen nogal eens onderhevig aan wijzigingen en veranderingen, waardoor zaken over het hoofd kunnen worden gezien. Het is goed om dan een frisse blik op het plan hebben (welke niet bekend is met eventuele oude ontwikkelingen in het proces) waardoor dat alles met getekende en beschreven zaken worden bezien en niet met zaken welke worden verondersteld maar niet zijn aangegeven.
 Ook de afstemming van stukken door diverse partijen vervaardigt, worden hierdoor onderling afgestemd.

Advisering

Advieswerk kan onder andere bestaan uit het toetsen van bouwplannen aan het bouwbesluit. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Toetsing van de bruikbaarheid door het bepalen van het gebruiksoppervlak en indeling in verblijfsgebieden en verblijfsruimten.
 • Het toetsen van de vereiste daglichttoetreding volgens de NEN 2057.
 • Berekenen van de ventilatie en spuiventilatie.
 • Het bepalen van de energieprestatie middels een energieprestatiecoëfficient volgens de NEN 7120. Hierbij zijn altijd meerdere oplossingen om aan de gestelde eisen te voldoen. U bent dus nooit verplicht te kiezen voor een bepaald systeem, zoals bijvoorbeeld mechanische balansventilatie. Wij bepalen de uitgangspunten altijd in overleg met de opdrachtgever en eventueel werken wij een alternatief voor u uit.
 • Indien gewenst berekenen van de isolatiewaarde van constructies.
 • Berekening van de milieuprestatie zoals vereist volgens afdeling van 5.2 van het bouwbesluit. Op basis van de berekening wordt vervolgens een SBK bewijs verstrekt. Het SBK-bewijs houdt in dat Stichting Bouwkwaliteit verklaart dat voor het betreffende project voldaan is aan de eisen volgens het Bouwbesluit.

Overig advieswerk:

 • Opstellen van een V&G-plan ontwerpfase voor het aantonen dat de realisatie en het uiteindelijke gebruik en onderhoud van de project veilig en gezond kan plaatsvinden.
 • Opstellen van woningwaardering t.b.v. huurprijzen.


Gerealiseerde werken